متقاضیان

ID نام نام خانوادگی وضعیت
1 ایمان زراعتکار جدید
2 سعید دهقان جدید
3 نیکو محمدی گنجارودی جدید
4 siamak faraji جدید
5 بهرام قلی جدید
6 حديث كريمي فر جدید
7 کیوان عالم فامیان جدید
8 امیر مهدی محفوظی جدید
9 HOSSIN KHODAYOSEFI مدارک کامل - پذیرفته شده
10 HOSSIN KHODAYOSEFI مدارک ناقص
11 MILAD ABEDI مدارک کامل - پذیرفته شده
12 NIKA KETABCHI مدارک کامل - پذیرفته شده
13 HADI AHMADI مدارک کامل - پذیرفته شده
14 DANIAL NEJADHAJIAN مدارک کامل - پذیرفته شده
15 SASAN ALASVANDIAN مدارک کامل - پذیرفته شده
16 TANIN FARAH BAKHSH FARD مدارک کامل - پذیرفته شده
17 ANAHITA BAYAT MAKOU مدارک کامل - پذیرفته شده
18 FAEZEH RAEISJALALI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
19 SHIMA MAHMOODI مدارک کامل - پذیرفته شده
20 SHOLEH NADERI مدارک کامل - پذیرفته شده
21 ZAHRA SOLEIMANI مدارک کامل - پذیرفته شده
22 SADAF HEMATI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
23 ROMINA ENTEZAMI مدارک کامل - پذیرفته شده
24 AMIR BAYAT MAKOU مدارک کامل - پذیرفته شده
25 MOHAMMADREZA BORDBAR مدارک کامل - پذیرفته شده
26 MAHSA BORDBAR مدارک کامل - پذیرفته شده
27 NARJES DEHGHANZADEH مدارک کامل - پذیرفته شده
28 BITA TAJERBASHI مدارک کامل - پذیرفته شده
29 SINA NASERI مدارک کامل - پذیرفته شده
30 AIDA HADAVAND مدارک کامل - پذیرفته شده
31 SAINA ALASVANDIAN مدارک کامل - پذیرفته شده
32 MARZIYEH ESKANDARI مدارک ناقص
33 GOLSA BARIDLATIF مدارک کامل - پذیرفته شده
34 SARA SANADGOL مدارک کامل - پذیرفته شده
35 FATEMEH SOLEIMANI مدارک کامل - پذیرفته شده
36 SHAYAN DOLAT ABADI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
37 MOHAMMAD CHAKERI مدارک کامل - پذیرفته شده
38 HASTI ROSTAM POOR مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
39 ASMAE AFSHAR مدارک کامل - پذیرفته شده
40 ROMINA RASHIDFAROKHI مدارک کامل - پذیرفته شده
41 DELARAM MANOUCHEHRI مدارک ناقص
42 AMIN NOORANI KHOJASTEH مدارک کامل - پذیرفته شده
43 SARA AZIMI MOTEEM مدارک کامل - پذیرفته شده
44 ALIREZA DEHGHAN مدارک کامل - پذیرفته شده
45 HASTI ROSTAM POOR مدارک کامل - پذیرفته شده
46 SEYED ALIREZA MOUSAVI GEZAFROUD مدارک کامل - پذیرفته شده
47 AMIR AGHVAM BOKAEI مدارک کامل - پذیرفته شده
48 HANIEH AHMADVAND مدارک کامل - پذیرفته شده
49 AYDA HAJILARI مدارک کامل - پذیرفته شده
50 GHAZAL HAGHIGHI مدارک ناقص
51 FATEMEH KASHIR مدارک کامل - پذیرفته شده
52 SALAR REZA HASHEMI مدارک کامل - پذیرفته شده + بورس
53 SHEIDA FARROKHY مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
54 SHIVA SHIRAVI مدارک ناقص
55 SEYEDEH PARISA MONTAKHABALSADAT مدارک ناقص
56 ALI KHOSROPOUR BEZENJANI مدارک ناقص
57 SAMA MOSENBA VIL مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
58 MOHAMMAD HOSSEIN MOLLAMOHAMMDIBRAVARI مدارک ناقص
59 SEYDEHSAMAR BAKHSHIAN مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
60 AFSHIN MEMARVAR مدارک کامل - پذیرفته شده
61 AMIRPASHA BEITI مدارک کامل - پذیرفته شده
62 SEYEDARMIN HOUSHMANDKIA مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
63 SANA PEZESHKNIA مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
64 GHAZALEH HAGHIGHI مدارک ناقص
65 RASA DANESHNIA مدارک کامل - پذیرفته شده
66 DELARAM MANOUCHEHRI مدارک کامل - عدم پذیرش
67 SEYEDARMIN HOUSHMANDKIA مدارک کامل - پذیرفته شده
68 MAHSAN ESLAMDOST مدارک ناقص
69 MAHSAN ESLAMDOST مدارک ناقص
70 MARYAM AKBARI مدارک کامل - عدم پذیرش
71 SINA VAHEDI مدارک کامل - پذیرفته شده
72 KIMIA SABERI SHAHRBABAKI مدارک کامل - پذیرفته شده
73 SEVIL RAMEZANI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
74 YASAMAN KHODABAKHSHI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید