شهریه ها

شهریه مقطع کارشناسی ارشد:

با پایان نامه

هزینه ثبت نام هر درس 1500

هزینه ثبت نام پایان نامه 2250

سمینار (ثبت نام اولیه) رایگان

سمینار (ثبت نام ثانویه) 300 دلار

انگلیسی (511 و 509 ) (بیست ساعت در هفته) هزینه هر ترم 4000 دلار

انگلیسی (513،515،521،523،525) 750 دلار

دروس پیش نیاز 1050 دلار

بدون پایان نامه

هزینه ثبت نام هر درس 1500 دلار

سمینار (ثبت نام اولیه) رایگان

سمینار (ثبت نام ثانویه) رایگان

پروژه ( ثبت نام اولیه) رایگان

پروژه (ثبت نام ثانویه) 750 دلار

انگلیسی (511 و 509 ) (بیست ساعت در هفته) هزینه هر ترم 4000 دلار

انگلیسی (513،515،521،523،525) 750 دلار

دروس پیش نیاز 1050 دلار

هزینه مقطع دکتری :

هزینه ثبت نام هر درس 1278 دلار

ثبت نام پایان نامه دکتری 1675 دلار

انگلیسی (511 و 509 ) (بیست ساعت در هفته) هزینه هر ترم 4000 دلار

انگلیسی (513،515،521،523،525) 750 دلار

دروس پیش نیاز 1050 دلار

فهرست