ضوابط پذیرش و نکات مهم :

رشته دندان پزشکی قبرس

کلیه داوطلبین رشته دندان پزشکی بدلیل محدودیت  ، بایستی حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از دریافت نامه پذیرش فرم الصاق شده به نامه را مبنی بر قبول شرایط و تحصیل  دندان پزشکی پر کرده و برای ما ارسال نمایند و پس از آن حداکثر ظرف ۲۵ روز مبلغ شهریه ترم اول را (۹۵۰۰ دلار آمریکا) به حساب دانشگاه از طریق صرافی یا حساب نمایندگی ما در ایران واریز نموده و فیش واریزی را برای ما ارسال نمایند. در غیر اینصورت پذیرش آنان کان لم یکن تلقی می شود (کلیه تاریخها برای ارسال فرم و واریز وجه ثبت نام در نامه ارسالی درج شده است)

شهریه دوره دندان پزشکی دانشگاه emu

شهریه برای دوره دندان پزشکی ترمی ۹۵۰۰ دلار است و برای دوره دندان پزشکی بورسیه در نظر گرفته نشده است.

فهرست