ارز دانشجویی

ارز دانشجویی چیست؟

ارز دانشجویی ارز به نرخ دولتی میباشد که به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در خارج از کشور تعلق میگیرد.

مراحل دریافت ارز دانشجویی برای دانشجویان علوم پزشکی:

دریافت برگه اشتغال به تحصیل،برگه ریز نمرات ترم قبل وبرگه پرداخت شهریه

تشکیل پرونده در سامانه وزارت امور خارجه (سامانه تاک) وآپلود مدارک فوق و دریافت کد رهگیری برای هر کدام از برگه ها ونوشتن کد رهگیری بر روی برگه ها

Tak.mfa.ir

مراجعه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قبرس و دریافت تاییدیه از آن نهاد

ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت ( سامانه موحد)

Mohed.behdasht.gov.ir

تایید مدارک توسط وزارت بهداشت وصدور نامه ارزی

دریافت ارز دولتی ازشعب بانک های معرفی شده توسط وزارت بهداشت

مراحل دریافت ارز دانشجویی برای دانشجویان غیر پزشکی:

دریافت برگه اشتغال به تحصیل،برگه ریز نمرات ترم قبل وبرگه پرداخت شهریه

تشکیل پرونده در سامانه وزارت امور خارجه (سامانه تاک) وآپلود مدارک فوق و دریافت کد رهگیری برای هر کدام از برگه ها ونوشتن کد رهگیری بر روی برگه ها

Tak.mfa.ir

مراجعه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قبرس و دریافت تاییدیه از آن نهاد

ثبت نام در سامانه وزارت علوم ( سامانه نشا)

Nesha.msrt.gov.ir

تایید مدارک توسط وزارت علوم وصدور نامه ارزی

دریافت ارز دولتی ازشعب بانک های معرفی شده توسط وزارت علوم

فهرست